Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśniku

Czcionka:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśniku działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.). Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnik nr 83A.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku powołany został obecny skład Komisji, a także Regulamin Pracy GKRPA. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. Inicjowanie działań w zakresie:
 1. Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych socjoterapeutycznych.
 4. Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 5. Podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 1. Opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Rząśniku.
 2. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
 3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
 1. inicjowanie rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu, które zostały zgłoszone do Komisji w celu wszczęcia procedury mającej na celu nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 2. kierowanie na badania do biegłego celem wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego osobom, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład pożycia rodzinnego,
  demoralizację małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
 3. kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 1. Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz bieżącego monitorowania realizacji zadań programu.
 2. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 3. Uczestniczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty”
 4. Wykonywanie innych zadań wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

 

A) Szkody zdrowotne powodowane piciem alkoholu
 

B) Uzależnienie od alkoholu

ZAŁĄCZNIKI:

								

Sprawozdanie za 2018r.

Utworzono dnia 29.03.2019, 13:36

Diagnoza problemów społecznych 2018r.

Utworzono dnia 18.01.2019, 07:09

Wniosek do GKRPA

Utworzono dnia 11.07.2018, 13:17

Wniosek może złożyć każdy, kto chce zgłosić osobę nadużywającą alkoholu do GKRPA

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnik

Utworzono dnia 11.07.2018, 13:11

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

INFORMACJE DODATKOWE

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny